Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Ορίστηκαν σήμερα τα ποσά του άρθρου 68 και ειδικών ενισχύσεων για τα μικρά νησιά του Αιγαίου.


          Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού για το έτος 2014 τα ποσά ειδικής ενίσχυσης μικρών νησιών Αιγαίου διαμορφώνονται στα 14,5 € το στρέμμα για παραδοσιακών ελαιώνων, 60 €  στρέμμα για πατάτα ,5 € για κριθάρι Λήμνου.          Αναλυτικά η απόφαση ειδικής ενίσχυσης νήσων και Άρθρου 68 για μόσχους κρεοπαραγωγής για το 2014 τελευταία χρόνια που ισχύει το  Μέτρο του Αρθρου 68 του Καν. ΕΕ .
Άρθρου 68
Στο   πλαίσιο   εφαρμογής  της   υπ’  αριθμ.   267050/13−05−2010 (Β΄ 754) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων  «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της  αρ. 262345/22−03−2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 323) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων  ειδικής  στήριξης  σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου  και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» για τον  τομέα  βοείου  και μοσχαρίσιου κρέατος», όπως ισχύει κάθε φορά, καθορίζουμε για το 2014:
1) Το ύψος της πρόσθετης  ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά  επιλέξιμη  μοσχίδα  αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης αντίστοιχα είναι  το εξής:
α) 190 € πρόσθετη  ενίσχυση  ανά επιλέξιμη  μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και
β) 90 € συμπληρωματική  ενίσχυση  ανά επιλέξιμη  μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
2) Το ύψος της  πρόσθετης ενίσχυσης και  της  συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά  επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα αντίστοιχα είναι  το εξής:
α) 60 € πρόσθετη  ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.
β) 37 € συμπληρωματική  ενίσχυση  ανά επιλέξιμη  θηλάζουσα αγελάδα.

Μικρά νησιά του Αιγαίου.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1553/43506/6−04−2012 απόφασης   των   Υπουργών  Οικονομικών,   Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών  (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του  Συμβουλίου και 1914/2006 της  Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του  Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου  Πελάγους
1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 «Δαμάσκηνα Σκοπέλου» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της  ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο, το δε συνολικό

διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, με ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση  ανά δικαιούχο  τα 0,1 εκτάρια,  με ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα ογδόντα (80) και ελάχιστη έκταση  ανά αγροτεμάχιο τα
0,05 εκτάρια».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 «Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα)» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης για τα ως άνω προϊόντα  ανέρχεται σε 165.000 ευρώ».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 5 «Αμπελοοινικός τομέας» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «7. Το ποσό της  ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι  700 ευρώ ανά εκτάριο  αμπελώνων ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ».
4. Η παρ. 3 του άρθρου 6 «Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ύψος της στρεμματικής ενίσχυσης ανά ελαιοκαλλιεργητή δύναται  να ανέλθει  στο ποσό των 145 ευρώ ανά εκτάριο, συνολικό  ποσό της  ανέρχεται σε 9.678.000 ευρώ, ενώ υπάρχει  επιπλέον  η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης ύψους μέχρι 547.000 ευρώ και μόνο εφ’ όσον έχει  εξα− ντληθεί το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης».
5. Η παρ. 4 του άρθρου 7 «Γεώμηλα» ως αντικαθίσταται ακολούθως: «4. Το ποσό της ενίσχυσης  καθορίζεται μέχρι 600 ευρώ ανά εκτάριο  και το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 530.000 ευρώ ετησίως, ενώ η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση, ανά δικαιούχο πρέπει να είναι  τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 8 «Τοματάκι Σαντορίνης» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της  ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι  700 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό  κόστος  του  προγράμματος ανέρχεται σε 45.000 ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη  καλλιεργούμενη έκταση, ανά δικαιούχο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».
7. Η παρ. 3 του άρθρου 9 «Αγκινάρα Τήνου» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το ποσό της  ενίσχυσης  καθορίζεται μέχρι 500 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό κόστος  του  προγράμματος ανέρχεται σε 6.000 ευρώ ετησίως.  Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση  ανά δικαιούχο,  πρέπει να είναι  τουλάχιστον 0,1 εκτάρια».
8. Η παρ. 3 του  άρθρου  10 «Εσπεριδοειδή»  αντικαθίσταται ως ακολούθως:  «3. Το ποσό της  ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι  500 ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό  διατιθέμενο ποσό για  τη  στρεμματική ενίσχυση των καλλιεργειών εσπεριδοειδών  ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση  ανά δικαιούχο  πρέπει  να είναι  τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό  διακόσια (200) δένδρα  ανά  εκτάριο και η ελάχιστη έκταση  κάθε  αγροτεμαχίου πρέπει να είναι  τουλάχιστον 0,05 εκτάρια».
9. Η παρ. 3 του  άρθρου  12 «Κριθάρι Λήμνου» αντικαθίσταται ως ακολούθως:  «3. Το ποσό της  ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 350.000 ευρώ».
10. Στο άρθρο 15, προστίθενται παράγραφοι  ως ακολούθως: «3. Ο καθορισμός της  τιμής  για  κάθε  προϊόν γίνεται με απόφαση  του  Προέδρου  του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα,  σύμφωνα  με τον  Καν.(ΕΕ) 229/2013. 4. Σε περίπτωση που υπάρχει υποαπορρόφηση των προβλεπόμενων ποσών σε κάποιο μέτρο, δύναται  να πραγματοποιείται τροποποίηση  των ορίων έως +/− (συν/πλην)20% του  εγκεκριμένου προϋπολογισμού,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Καν.(ΕΕ)181/2014. 5. Στην περίπτωση  που ο αριθμός  των  αιτήσεων υπερβεί  το διατιθέμενο ποσό ενίσχυσης, εφαρμόζεται μείωση στη μοναδιαία τιμή ενίσχυσης, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός  των αιτούντων παραγωγών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου