Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές εκτάσεις.

       
      Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού   Περιβάλλοντος  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  Αριθ . Φύλλου 2120 /28-8-2013 ρυθμίζει θέματα ημισταυλισμένης κτηνοτροφίας σε δασικές εκτάσεις. Επιτρέπει την δανειοδότηση χοιροτροφιών μονάδων σε δασικές εκτάσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές)  με τους παρακάτω επιπλέον περιορισμούς και δεσμεύσεις των κτηνοτροφών.

Επιτρέπεται η νομαδική  χοιροτροφία μόνο σε δάση καστανιάς, δρυός και δασικές εκτάσεις αείφυλλων  πλατύφυλλων  και χορτολίβαδων μετά  από συναίνεση  της οικείας  Δασικής Αρχής (Δασαρχεία ή Δ/νση Δασών χωρίς Δασαρχεία) υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. Δικαιούχοι μπορεί να είναι:
−  Χοιροτρόφοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών  δασών και δασικών εκτάσεων  των ανωτέρω κατηγοριών  ή χοιροτρόφοι που μισθώνουν τη βοσκή ιδιωτικών  δασικών εκτάσεων των ανωτέρω  κατηγοριών.
− Χοιροτρόφοι που μισθώνουν τη βοσκή εκτάσεων του άρθρου 103 του Δασικού Κώδικα από τους οικείους ΟΤΑ και οι εκτάσεις αυτές  εμπίπτουν  στις  ανωτέρω  κατηγορίες  (δρυοδάση, δάση καστανιάς,  δασικές  εκτάσεις αείφυλλων,  χορτολίβαδα).

2. Δεν θα διατίθενται και δεν θα χρησιμοποιούνται  για την χοιροτροφία ή για τις  σταυλιστικές τους  εγκαταστάσεις δάση και δασικές  εκτάσεις των κατά των ανωτέρω κατηγοριών, για τα οποία υφίστανται εγκεκριμένα δασοπονικά σχέδια εκμετάλλευσης που δεν επιτρέπουν ρητά την χοιροτροφία καθώς και πέραν δε τούτων  σε:
−  Δρυοδάση  ή καστανοδάση που διαχειρίζονται  ως σπερμοφυή.
−  Καστανωτά που προορίζονται για  παραγωγή  καστάνων.
− Αναδασωτέες εκτάσεις
− Υλοτομημένα πρεμνοφυή δρυοδάση και δάση καστανιάς επί μια πενταετία από την έναρξη των υλοτομιών.
−  Δάση  και  δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές  (πυρήνες εθνικών δρυμών, αισθητικά δάση, μνημεία της φύσης, ζώνες υψηλής προστασίας προστατευόμενων  περιοχών του Ν. 1650/86, προστατευτικά δάση).

3. Οι θέσεις σταυλισμού και  οι  χρησιμοποιούμενες εκτάσεις βοσκοτόπων θα επιλέγονται μακριά από φυσικές πηγές και ρέματα  ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των νερών.


4. Η επιλογή των  εκτάσεων και  η θέση  των  σταυλικών εγκαταστάσεων θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δασαρχείου το οποίο θα κάνει περιοδικούς ελέγχους για την εφαρμογή των όρων της  παρούσης. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται διάβρωση του εδάφους μπορεί να διατίθεται άλλη έκταση  ίσου εμβαδού και  να επιτρέπεται πάντα  η εγκατάσταση  πρόχειρων σταυλικών  εγκαταστάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου